Calendario
Ver carrera

A Coruña-C10-APLAZADA

26/04/2020 10:00 - 13:00

[ Go Back ]

Descripción Art. 1 - DATA
O Concello da Coruña e a Federación Galega de Atletismo organizarán o 26 de abril de 2020 na
Coruña a XIV Carreira Popular Coruña10. A proba, incluída no calendario oficial das
competicións da FGA e a RFEA, disputarase a través dun circuíto totalmente urbano.
Art. 2 - HORARIO
A proba comezará ás 10:00 a.m., estando situada a liña de saída na Avenida dá Habana.
Art. 3 – CIRCUITO
A proba levarase a cabo sobre a distancia de 10 km. O percorrido está medido e homologado
pola Real Federación Española de Atletismo e discorre sobre asfalto na súa totalidade. O
roteiro estará debidamente sinalizada e terá marcados todos os quilómetros. A carreira
realizarase unicamente pola vía de tráfico rodado en todo o seu percorrido, sen utilizar ningún
espazo peonil. Está prohibido usar como zona de carreira as beirarrúas, illotes centrais, áreas
axardinadas, etc.
O incumprimento desta regra, así como recortar o trazado oficial, pode implicar a descualificación
das persoas infractoras.
A organización poderá modificar o percorrido por causas alleas e/ou de forza maior.
ART. 4 - CONTROL TÉCNICO DE LA CARRERA
A carreira estará controlada polo Comité Nacional de Xuíces da RFEA e o Comité Galego de
Xuíces da FGA.
Art. 5 – SISTEMA DE CRONOMETRAXE
O control da carreira estará dirixido polo Comité Galego de Xuíces e da R.F.E.A. Todas as
reclamacións deberánselle facer verbalmente ao Xuíz Árbitro da proba ata 30 minutos despois da
publicación dos resultados.
A cronometraxe realizarase mediante o sistema de chips. Haberá varios puntos de control de
chips ao longo de todo o percorrido. As persoas participantes que non cumpran co paso por todos
os puntos poderán ser descualificadas coa consecuente non aparición nos resultados finais.
Art. 6 - UTILIZACIÓN DE DORSAIS E CHIPS
Os dorsais con chips integrados, persoais e intransferibles, son exclusivos desta carreira, e
deben colocarse na parte frontal do corpo de maneira totalmente visible, sen obstrucións e sen
manipulalo, e así deben levar durante toda a proba.
Os dorsais contarán con un código QR a través do cal, as persoas que cheguen a meta (finishers)
poderán consultar os seus rexistros de forma instantánea, a través deste dispositivo.
A organización non admitirá persoas corredoras que non estean rexistradas ou que corran sen
dorsal e/ou chip, e impediralles ter acceso á carreira en defensa dos dereitos daquelas
regulamentariamente rexistradas. Non se permitirá a participación co dorsal e o chip
correspondente a outra carreira ou persoa, con máis dun dorsal e/ou chip, dorsal falsificado ou
outro que non sexa o oficial.
Calquera infracción a estas regras implicará a descualificación das persoas afectadas na proba. A
organización resérvase o dereito de excluílas da participación en futuros eventos.
Art. 7 – UTILIZACIÓN DE MEDIOS FÍSICOS NATURAIS
As persoas participantes terán que competir cos seus propios medios físicos naturais, sen axudas
materiais de ningún tipo, coa única excepción das persoas corredoras en cadeira de rodas
debidamente rexistradas e que cumpran as normas do World Para Athletics. Calquera dúbida
respecto diso deberá ser consultada coa organización antes de facer a inscrición a través do
correo electrónico secretaria@atletismo.gal.
Non está permitido o acompañamento en ningún momento da proba por ningún vehículo alleo á
organización, nin bicicletas, patíns ou persoas non rexistradas na proba que poidan acompañar,
avituallar ou marcarlles ritmos ás persoas participantes.
Ao mesmo tempo, non se permite a participación con coches ou cadeiras de bebés, nin correr
acompañados destes en ningún momento, así como tampouco está permitida a participación con
animais, nin correr acompañados destes en ningún momento, coa única excepción dos carros de
atletismo ou carros de running *.
*A participación con carro de atletismo ou carro de running deberá estar xustificada
unicamente para levar a unha persoa menor de idade con discapacidade motora grave
(que non lle permita á persoa con discapacidade trasladarse polos seus propios medios
físicos), entendendo nestes casos como participante sempre á persoa que empuxa o carro
(dentro da categoría que lle corresponda), e non á persoa que vai no carro.
Igualmente, será obrigatorio acreditar a discapacidade da persoa que vai no carro,
enviando copia da tarxeta acreditativa da discapacidade á organización, de forma que
quede acreditado o envío, ao correo electrónico secretaria@atletismo.gal. A inscrición
desta persoa, que irá con dorsal sen chip, será gratuíta, para o que deberán contactar coa
organización a través do correo electrónico secretaria@atletismo.gal.
Calquera infracción destas características poderá supoñer a descualificación da persoa
participante.
Art. 8 - DESCUALIFICACIÓNS
Os membros da organización resérvanse a facultade de retirar da proba ao/a atleta que manifeste
un mal estado físico, que non lle facilite á organización a documentación que se lle requira, aos/os
corredores/niveis que non respecten as indicacións da Policía Local, Protección Civil, xurado,
servizos médicos ou membros da organización debidamente identificados.
Os/as xuíces da proba terán a facultade de descualificar ao/a infractor/a que non leve visible o seu
dorsal, que o manipule e/ou ceda a outro, altere os datos facilitados á organización con respecto
aos que figuren no seu DNI ou ficha federativa, non complete o percorrido, ou incumpra calquera
outra norma contemplada nas normas da FGA, RFEA e WA.
As persoas corredoras descualificadas non terán opción a premios nin trofeos.
Art. 9 - PECHE DE CONTROL DA CARREIRA
O peche da meta terá lugar unha hora despois da chegada a meta da primeira persoa
participante na carreira absoluta.
Ao cumprirse este tempo, todas as persoas que aínda continúen no circuíto deberán retirarse, e
trasladarse á zona peonil. Consideraráselles “fóra de carreira” e “non figurarán nas
clasificacións”.
Se deciden continuar, estarano a facer baixo a súa exclusiva responsabilidade, debendo cumprir
en todo momento coa normativa de tráfico e seguridade viario.
CATEGORÍAS E INSCRICIÓN
Art. 10 - CATEGORÍAS
- Sub 20, nados/as en 2001 e 2002
- Sub 23, nados/as en 1998, 1999 e 2000
- Sénior, nados/as desde 1997 ata a categoría Máster
- Máster 1: De 35 a 39 anos cumpridos o día da proba
- Máster 2: De 40 a 44 anos cumpridos o día da proba
- Máster 3: De 45 a 49 anos cumpridos o día da proba
- Máster 4: De 50 a 54 anos cumpridos o día da proba
- Máster 5: De 55 a 59 anos cumpridos o día da proba
- Máster 6: De 60 a 64 anos cumpridos o día da proba
- Máster 7: A partir de 65 anos cumpridos o día da proba
- Atletas con discapacidade*: nados/as en 2002 e anos anteriores
*Atletas con discapacidade: Establécense tres categorías para atletas con discapacidade:
A) Atletas en cadeira de rodas que non teñan mecanismos nin engrenaxes que
axuden á impulsión das mesmas. Tan só está permitido o impulso cos brazos sobre
o aro adherido á roda. Non se permite handbike.
Ojo morado Discapacidades visuais
C) Discapacidades intelectuais
No momento da inscrición deben comunicar esta circunstancia á organización. Para acreditar
a pertenza a algunha destas categorías hai que enviarlle unha copia da tarxeta acreditativa da
discapacidade á organización, de forma que quede acreditado o envío, ao correo electrónico
secretaria@atletismo.gal.
As persoas corredoras destas categorías deben ir debidamente identificadas, así como a/s
persoa/s que, no caso de discapacidade visual, lles fagan de guía.
Permitirase un máximo de 2 guías para os atletas con discapacidade visual. Debe
comunicárselle previamente ante a Federación Galega de Atletismo o uso de guías co fin de
comunicarlle o punto quilométrico exacto onde deben situarse os guías.
A participación de guías, que irán sen chip, será gratuíta, para o que deberán contactar coa
organización a través do correo electrónico secretaria@atletismo.gal.
Para optar a trofeo na categoría de atletas con discapacidade é necesario inscribirse
nesa categoría.
Art. 11 – INSCRICIÓN E COTA
a) A través da pasarela de pago inserida na páxina web da Federación Galega de Atletismo
www.carreirasgalegas.com. Estará operativa desde a publicación de este regulamento, ata as
23.59 horas do 19 de abril de 2020.
Cota e prazos de inscrición:
• Prazo reducido : ata o 12 de abril : 5€
• Prazo ordinario: ata o 19 de abril : 8€
Por razóns organizativas de recursos técnicos e humanos, así como pola calidade do servizo, é
aconsellable que as persoas participantes formalicen a súa inscrición dentro dos prazos indicados.
Con todo, ábrese un prazo extraordinario de inscrición desde o 20 de abril ata as 23.59 horas do
día 25 de abril, cunha cota de 15 € para aquelas persoas que por causas xustificadas e de forza
maior non formalizasen a inscrición en prazo.
Ás persoas que se inscriban no prazo extraordinario non se lles garantirá a entrega dunha
camiseta debido a que a produción das mesmas debe facerse con antelación suficiente.
A organización non aceptará ningún tipo de inscrición posterior a este prazo.
O importe recadado no prazo extraordinario de inscrición doarase a unha causa solidaria.
Ojo morado Inscrición presencial: Cubrindo a folla de inscrición e abonando a correspondente cota.
Prazo: Ata o 11/04/2020, no horario comercial do Corte Inglés.
Lugar: En calquera dos seguintes centros comerciais do Corte Inglés:
LOCALIZACIÓN CENTROS COMERCIAIS O CORTE INGLÉS LOCALIDADE
Ramón e Cajal Departamento de Deportes
(7ª planta) Ramón e Cajal, 57 e 59 A Coruña
Marineda City Departamento de Deportes
(2ª planta)
Estrada de Baños de Arteixo, s/n
Polígono Industrial da Grela A Coruña
Compostela Departamento de Deportes Rúa do Restollal, 50
15702 Santiago de Compostela
Santiago de
Compostela
Vigo Departamento de Deportes C/ Gran Vía, 28 Vigo. Pontevedra Vigo
(Pontevedra)
Art. 12 - DEVOLUCIÓN DA COTA
Só se devolverá a tarifa de inscrición en caso de lesión e /ou enfermidade grave, se se presenta
un informe médico na Federación Galega de Atletismo (Avenida de Glasgow, 13 - Edificio
Federacións. 15008, A Coruña / info@carreirasgalegas.com).
Se non se envía o informe mencionado anteriormente, non se realizará ningún reembolso. Para
outros casos xustificados a organización avaliará se se devolve a cota.
O prazo para presentar o informe médico na FGA terminará o venres anterior á carreira ás
12:00 horas.
SERVIZOS A PARTICIPANTES
Art. 13 - ENTREGA DE DORSAIS E CAMISETAS
Poderanse recoller no Departamento de Deportes do Corte Inglés (7ª planta- R/Ramón e
Cajal, 57 e 59. A Coruña), nos seguintes días e horarios:
• Venres 24 de abril de 2020, de 17.00 a 22.00 horas
• Sábado 25 de abril de 2020, de 10.00 a 21.30 horas.
De maneira extraordinaria, facilitarase a recollida dos dorsais o mesmo día da carreira, o domingo
26 de abril , na Cidade Deportiva de Riazor no seguinte horario:
Domingo 26 de abril de 2020: 08:30 a 09:30 horas
A camiseta recollerase conxuntamente co dorsal e por estrita orde de chegada, ata finalizar a
existencia da talla. A organización non pode garantir a talla debido a que o pedido de camisetas
realízase con anterioridade ao peche de inscricións.
Art. 14 – CAIXÓNS DE SAÍDA
Estableceranse cinco caixóns de saída, en función dos seguintes tempos:
CAIXÓN TEMPOS
1 Ata 35:00 min.
2 De 35:01 a 40:00 min.
3 De 40:01 a 45:00 min.
4 De 45:01 a 50:00 min.
5 A partir de 50:01 min. e sen marca
As persoas participantes deberán colocarse na zona acoutada que lles corresponda na saída,
segundo o dorsal que se lles asigne. Deberán estar nos seus postos 10 minutos antes do
disparo oficial de saída.
Art. 15 – ASEOS, DUCHAS E GARDARROUPA
Estarán dispoñibles na Cidade Deportiva de Riazor.
Art. 16 – AVITUALLAMIENTOS E RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUOS
Establecerase un punto de avituallamento durante o percorrido e outro na liña de meta para
favorecer a hidratación das persoas participantes. Calquera avituallamento fóra da zona marcada
pode supoñer a descualificación da proba.
Así mesmo, poñeranse ao dispor dos/as corredores/as colector suficientes para a recollida
selectiva de residuos e que son de uso obrigatorio, polo que a non utilización destes por parte
dos/as atletas poderá supoñer a descualificación.
Art. 17 - SERVIZOS MÉDICOS
A proba dispoñerá dos servizos médicos recomendados pola RFEA e de acordo coa lexislación
vixente.
A organización dispoñerá dunha póliza de seguro de responsabilidade civil segundo a lexislación
vixente. Todas as persoas rexistradas estarán cubertas por unha póliza de seguros de accidentes
segundo o Real Decreto 849/1993, do 4 de xuño, que determina as prestacións mínimas do
Seguro Obrigatorio Deportivo.
Recomendámoslles a todas as persoas participantes que cubran a parte posterior do dorsal,
indicando os datos de nome, apelidos, datos médicos de interese (grupo sanguíneo, alerxias,
enfermidades crónicas, se está baixo algún tratamento específico, etc.) así como teléfono/s e
contacto/s en caso de emerxencia.
Art. 18 – CLASIFICACIÓNS
Expoñeranse na zona de saída/meta.
PREMIOS E TROFEOS
Art. 19 – PREMIOS ECONÓMICOS
Xeral:
1º clasificado/a: 1000 €
2º clasificado/a: 600 €
3º clasificado/a: 500 €
4º clasificado/a: 400 €
5º clasificado/a: 300 €
6º clasificado/a: 250 €
7º clasificado/a: 200 €
8º clasificado/a: 150 €
Galegos/as (premio non acumulable) (1):
1º clasificado/a galego /a: 400 €
2º clasificado/a galego /a: 250 €
3º clasificado/a galego /a: 150 €
(1) Serán considerados atletas galegos aqueles que presenten un certificado de empadroamento dalgún dos concellos
de Galicia.
Coruñés/a (premio non acumulable) (2):
1º clasificado/a coruñés/a: 200 €
(2) Empadroados no Concello da Coruña. Para recoller os premios de mellor coruñés/esa, estes deberán remitir o
certificado de empadroamento á seguinte dirección de correo electrónico: secretaria@atletismo.gal
Premio ao mellor club con atletas federados:
Créase un novo premio que se outorgará ao mellor club con atletas federados que premiará o
menor tempo conseguido obtido pola suma conxunta dos tempos dos tres primeiros atletas
masculinos e femininas da carreira absoluta pertencentes a cada club, de acordo coas categorías
establecidas no artigo 10.
Por tanto, terase en conta o tempo do 1º, 2º e 3º atleta masculino e feminina, con independencia
da categoría á que pertenzan.
En caso de empate, terase en conta para outorgar o premio o tempo obtido polo 6º atleta de cada
club. Gañará o club cuxo 6º atleta en chegar fixese o menor tempo.
O premio será de 500 €, que se pagarán ao club.
Este premio é independente do que poida obter cada atleta a título individual.
Premio especial récord da proba (premio acumulable):
O/a atleta que gañe a carreira e que bata o récord da proba tanto na categoría masculina (28:09)
como na feminina (31:40) obterá un premio de 1.000 euros.
NORMAS RELATIVAS A TODOS OS PREMIOS
Os premios en metálico non serán acumulativos, con excepción do récord da proba e do premio
do mellor club. En caso de duplicidade, abonarase a contía máis alta. Para poder recoller os
premios será necesario xustificar documentalmente o ano de nacemento das persoas
participantes, por medio do DNI as españolas, ou do documento legal en vigor (pasaporte) as
estranxeiras. Todos os premios estarán suxeitos ás retencións legais vixentes.
Co obxecto de poder revisar as condicións estipuladas e atender a calquera posible reclamación,
a organización se reserva a posibilidade de entregar os premios en metálico a partir do luns
seguinte á data da competición. No caso de realizarse un control de dopaxe, os premios
económicos quedarán retidos ata a súa resolución oficial.
Art. 20 – ENTREGA DE TROFEOS
Farase entrega de trofeo no palco de premiación ás tres primeiras persoas clasificadas de
cada unha das categorías indicadas no artigo 10.
A entrega de trofeos realizarase ás 13.35 horas. Esta hora pode variar en función da participación
na carreira de menores.
Os/as atletas deberán situarse na zona próxima á entrega de trofeos no momento no que pola
megafonía se faga o anuncio do seu comezo, así como estar pendentes da chamada a cada unha
das categorías.
Con carácter xeral, os/as atletas que non se presenten á recollida do seu trofeo no momento da
entrega perderán o dereito para recollelo. Exclusivamente poderán subir ao podio as persoas
nomeadas. Non se lle entregará o trofeo a ninguén que non sexa o/a propio/a atleta.
Aquelas persoas que poidan alegar unha causa xustificada pola súa ausencia no momento da
entrega deberanse poñer en contacto co Servizo Municipal de Deportes durante un prazo máximo
de 15 días, onde se custodiarán os trofeos non recollidos.
CARREIRAS DE MENORES
Art. 21 - INSCRICIÓNS
As inscricións (gratuítas) realizaranse a través do formulario da páxina web da Federación Galega
de Atletismo (www.carreirasgalegas.com)
Non se admitirá ningún/a corredor/a sen estar rexistrado/a e sen o correspondente dorsal co chip
incorporado.
O prazo para realizar as inscricións de menores finaliza o 19 de abril de 2020 ás 23:59 horas.
INSCRICIÓN ESPECIAL PARA O CASO DE COLEXIOS
Os colexios que desexen inscribir ao seu alumnado na Carreira de Menores poderán dirixirse
directamente á Federación Galega de Atletismo (secretaria@atletismo.gal) para solicitar a
inscrición conxunta do seu alumnado. A inscrición será totalmente gratuíta e dará dereito a recibir
unha camiseta.
Crease un premio especial para o colexio que consiga un maior número de participantes na
carreira.
O colexio deberá enviarlle a listaxe do alumnado inscrito na proba á Federación Galega de
Atletismo antes do día 19 de abril de 2020 ás 12:00 horas. Xunto coa listaxe, o colexio enviará
as autorizacións dos pais, nais ou titores dos nenos e nenas que desexe inscribir.
A FGA poñerá a disposición dos colexios os documentos que sexan necesarios para
realizar a inscrición.
Permítese inscrición individual de cada alumno/a. Non obstante, cando un neno ou nena se
inscriba de forma individual na carreira, se desexa representar ao colexio debe poñelo en
coñecemento do colexio e entregarlle unha copia da súa inscrición. Non se terá en conta a un
neno ou nena como parte dun colexio se o seu nome non figura na listaxe que debe enviar cada
colexio.
Un neno ou nena poder representar indistintamente a un club e a un colexio.
Aos efectos de poder realizar comparativas entre todos os colexios á hora de conceder os
premios, estableceranse dous tipos de inscricións distintas: inscrición de Coles de Educación
Infantil e Primaria e inscrición de Coles de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO).
De tal forma que a participación quedará como segue:
1. Participación de un Colexio de Educación Infantil e Primaria, que
inclúe as categorías de Peques, Sub 10 e Sub 12.
2. Participación de un Colexio de Educación Secundaria Obrigatoria
(ESO) que inclúe as categorías Sub 14, Sub 16 e Sub 18.
No caso de que nun mesmo centro educativo se impartan conxuntamente educación infantil,
primaria e secundaria obrigatoria, o centro deberá enviar dúas listaxes distintas indicando os
participantes para cada un dos premios.
No caso de que nun centro de Educación Infantil e Primaria haxa un alumno/a que supere a idade
para participar nalgunha das categorías de Peque, Sub 10 e Sub 12, o alumno/a poderá
representar ao seu centro educativo aínda que sexa nunha categoría de maior idade. Neste caso,
o colexio debe indicalo na súa solicitude para que se teña en conta.
O único requisito indispensable para participar representado a un colexio é que quede
acreditado que se pertence a ese colexio, con independencia da idade que teña cumprida
o/a alumno/a. En todo caso a persoa sempre vai competir na categoría que lle corresponda
por idade.
Os colexios participantes deberán designar a un representante para recoller, no seu caso, o
premio.
Art. 22 - CATEGORÍAS, HORARIOS* E DISTANCIAS
CATEGORÍA (Inclúe discapacidade) HORARIO DISTANCIA
Sub 18 (nados/as anos 2003/2004) 11:35 2.600 m aprox.
Sub 16(nados/as anos 2005/2006) 11:55 2.600 m aprox.
Sub 14 feminino (nadas anos 2007/2008) 12:15 1.600 m aprox.
Sub 14 masculino (nados anos 2007/2008) 12:25 1.600 m aprox.
Sub 12 feminino (nadas anos 2009/2010) 12:35 800 m aprox.
Sub 12 masculino (nados anos 2009/2010) 12:45 800 m aprox.
Sub 10 feminino (nadas anos 2011/2012) 12:55 800 m aprox.
Sub 10 masculino (nados anos 2011/2012) 13:05 800 m aprox.
Peque (nados/as anos 2013/2014/2015/2016) 13:15 120 m aprox.
*Estes horarios son orientativos e poden sufrir alteracións en función do número de
participantes.
Os pais, nais ou titores dos menores con discapacidade que desexen inscribilos nalgunha das
categorías deberán comunicalo na Federación Galega de Atletismo, a través do correo electrónico
secretaria@atletismo.gal ,o tipo de discapacidade e as necesidades persoais de cada neno/a.
Permitirase que un neno/a con discapacidade participe nunha categoría distinta á que lle
corresponde por idade, a condición de que esta circunstancia estea solicitada previamente. Ao
mesmo tempo, permitiráselle calquera tipo de axuda tanto material como persoal para realizar o
percorrido pero dita axuda debe ser comunicada previamente á FGA.
O resultado de cada unha das categorías será publicado ao finalizar a carreira, coa excepción dos
nenos/as que participen na categoría de Peques que non teñen chip.
Cada neno/a aparecerá na clasificación da categoría na que participe, non na que se
inscribiu inicialmente.
Art. 23 - ENTREGA DE DORSAIS E CAMISETAS
Poderanse recoller no Departamento de Deportes do Corte Inglés (7ª planta- R/Ramón e
Cajal, 57 e 59. A Coruña), nos seguintes días e horarios:
• Venres 24 de abril de 2020, de 17.00 a 22.00 horas
• Sábado 25 de abril de 2020, de 10.00 a 21.30 horas.
De maneira extraordinaria, facilitarase a recollida dos dorsais o mesmo día da carreira, o domingo
26 de abril , na Cidade Deportiva de Riazor desde as 10:00 horas e ata media hora antes da saída
de cada unha das categorías
A camiseta recollerase conxuntamente co dorsal e por estrita orde de chegada, ata finalizar a
existencia da talla. A organización non pode garantir a talla debido a que o pedido de camisetas
realízase con anterioridade ao peche de inscricións.
Art. 24 – TROFEOS E PREMIO ESPECIAL COLES
Entregaránselles trofeos ás tres primeiras persoas clasificadas de cada categoría (incluído
discapacidade), excepto á categoría Peques.
Os participantes na categoría de Peques recibirán unha medalla.
Premio especial ao Colexio con maior participación na Carreira de menores:
Establécense dous premios de 300 euros para cada un dos colexios que consigan unha maior
participación na Carreira de Menores. Os premios consisten en cheques regalo para a compra de
material deportivo.
Os premios serán:
Premio ao Colexio de Educación Infantil e Primaria con maior participación: cheque regalo
de 300 euros.
Premio ao Colexio de Educación Secundaria Obrigatoria con maior participación: cheque
regalo de 300 euros.
Terase en conta o número total de alumnos/as que participen na carreira que se inscribiran de
acordo co disposto no artigo 21.
Art. 25 - CATEGORÍA PEQUES
Os/as participantes na categoría Peques deberán correr sos/as sen ser acompañados en ningún
momento por ningunha persoa ou corredor doutra categoría, coa única excepción dos menores
con algún tipo de discapacidade cuxa necesidade de axuda sexa comunicada previamente.
Esta carreira é unicamente participativa e non competitiva. Todas as persoas participantes
nesta categoría recibirán unha medalla.
Organización da saída de Peques : A saída desta categoría realizarase na zona da glorieta das
Escravas, onde se habilitarán caixóns de saída especiais.
As familias non deben acceder aos caixóns de saída, senón que terán que esperar a que se lles
entreguen os nenos/as despois da liña de meta.
En todo caso os nenos/as estarán custodiados pola organización e á vista dos pais, nais ou
titores.
Saída: O disparo de saída realizarase con confeti.
Organización da recollida de Peques: Despois de cruzar a meta, entregaráselles unha medalla
e habilitarase un espazo con monitores ata que os menores identifiquen ao seu pai /nai/titor, e
nese momento farase a entrega da nena ou neno. As familias non deben acceder a este espazo,
senón esperar a que se lles entregue a nena ou o neno.
RESPONSABILIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS
Art. 26 – RESPONSABILIDADE
A organización non se fai responsable dos danos que puidesen sufrir as persoas participantes por
imprudencias ou descoidos delas mesmas.
O/a participante declara, baixo a súa responsabilidade, que realizou o oportuno recoñecemento
médico que lle permite estar en condicións óptimas para realizar a proba, e exime á organización
da devandita responsabilidade.
A organización dispón dun Seguro de Accidentes e Responsabilidade Civil que cubrirá os
incidentes inherentes á proba.
Art. 27 – LOPD
Todas as persoas corredoras ao realizar a inscrición aceptan a publicación do seu nome e imaxe
nas clasificacións, medios de comunicación e/ou internet. Mediante a inscrición, o/a participante
consente expresamente que os seus datos sexan utilizados polo Concello da Coruña e a
Federación Galega de Atletismo para comunicacións sobre as súas actividades.
En todo caso, de conformidade co establecido polo artigo 5 da LOPD, infórmase de que os datos
de carácter persoal declarados pasarán a formar parte de :.
a) O ficheiro denominado INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, do que o responsable do tratamento será o
Concello da Coruña, dos que as finalidades e usos previstos serán os seguintes: xestión
centralizada das instalacións deportivas municipais, das actividades impartidas nelas e do uso de
instalacións. Todas as persoas participantes ao realizaren a inscrición aceptan a publicación do seu
nome e imaxe nas clasificacións, medios de comunicación e/ou internet. Autorízase a tomar imaxes
sempre que se utilicen para a promoción e difusión das devanditas actividades, así como á
utilización do móbil e correo electrónico como forma de aviso e comunicación por parte do Servizo
Municipal de Deportes. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos
persoais rexistrados neste ficheiro poderanse exercer ante Rexístroo Xeneral do Concello da
Coruña (Pza. María Pita, 1) nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da LOPD.
Ojo morado O ficheiro denominado ATLETAS, do que o responsable do tratamento será a Federación Galega
de Atletismo, e cuxa finalidade será a relación de atletas federados/as na competicións oficiais,
elaboración de clasificación e estatísticas.
Esta proba pertence ao calendario oficial da Federación Galega de Atletismo e da Real Federación
Española de Atletismo e mediante a súa inscrición, as persoas corredoras consenten expresamente
que os seus datos básicos (nome, apelidos, NIF/ NIE/pasaporte, data de nacemento, sexo e código
postal de residencia), sexan enviados á Real Federación Española de Atletismo para a xestión das
licenzas de día, resultados e clasificación. A posesión da licenza garante que o/a corredor/particípaa
cuberto/a por un seguro de responsabilidade civil e de accidentes.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais rexistrados neste
ficheiro poderanse exercer ante a Federación Galega de Atletismo (Avda. Glasgow s/n. Complexo
Deportivo de Elviña), nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da LOPD.
Art. 28 – COMPROMISO
A inscrición na carreira implica a plena aceptación do presente regulamento.
CONSIDERACIÓN FINAL
A organización resérvase o dereito de realizar algún cambio no presente regulamento se así o
considerase, e deberá comunicalo na web e na información ás persoas participantes.
Todo o non reflectido no presente regulamento rexerase polas normas da FGA, RFEA e da WA.

[ Go Back ]